Szkolenia e-learning

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW PEŁNIĄCYCH OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP

Pracodawca, który zgodnie z art. 23711 służba bezpieczeństwa i higieny pracy § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przed podjęciem wykonywania tych zadań odbywa szkolenie. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

Uczestnicy szkolenia otrzymują

 • Materiały szkoleniowe
 • Test do szkolenia "Służba BHP" oraz wytyczne do przygotowania ćwiczeń praktycznych
 • Akty prawne i rozporządzenia
 • Wzory zaświadczeń i dzienników
 • Dokumenty potrzebne w razie wypadku
 • W razie potrzeby pomoc inspektora BHP (telefoniczną lub e-mail)
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia Służba BHP oraz obowiązkowej metodyki - uprawnienia ważne przez 5 lat

Podstawa prawna

Zaświadczenie wydano na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formiach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216)

Kodeks pracy Art. 23711§ 1 - Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhpmoże sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

 • zatrudnia do 10 pracowników albo
 • zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 13. Szkolenie pracodawcy wykonujące zdania służby bhp

1.Pracodawca, który zgodnie z art. 23711 służba bezpieczeństwa i higieny pracy § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przed podjęciem wykonywania tych zadań odbywa szkolenie.

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Szkolenie dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, którzy chcą wykonywać samodzielnie obowiązkowe instruktaże stanowiskowe oraz obowiązkowe szkolenia wstępne.

Uczestnicy szkolenia otrzymują

 • Skrypt samokształceniowy z zakresu okresowego szkolenia BHP i obowiązkowej metodyki (płyta CD)
 • Zestaw pytań kontrolnych do "Okresowego szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami"
 • W razie potrzeby pomoc inspektora BHP (telefoniczną lub e-mail)
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia "Okresowego szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami" oraz obowiązkowej metodyki - uprawnienia ważne przez 5 lat

Podstawa prawna
Zaświadczenie wydano na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późniejszymi zmianami).

Art. 2373 § 1 kodeksu pracy
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 2373 § 2 kodeksu pracy
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA WYSOKOŚCI

Szkolenie dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami wykonującymi pracę na wysokości. Szkolenie pozwala na nabycie wiedzy pozwalającej dokonywać codziennego przeglądu technicznego sprzętu chroniącego pracownika przed upadkiem z wysokości, wiedzy odnośnie organizacji stanowisk pracy na wysokości w dostępie budowlanym i linowym, wiedzy odnośnie umiejętności odpowiedniego zabezpieczenia pracowników wykonującego pracę na wysokości oraz wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy osobą narażonym lub poszkodowanym podczas wykonywania pracy na wysokości. Zdobyta wiedza podczas kursu pozwoli w pełni realizować obowiązek nadzoru prac prowadzonych na wysokości jako prace niebezpieczne dla zdrowia i życia pracowników.

Uczestnicy szkolenia otrzymują

 • Skrypt samokształceniowy z zakresu "Szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami wykonującymi pracę na wysokości" i obowiązkowej metodyki (płyta CD)
 • Zestaw pytań kontrolnych do "Szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami wykonującymi pracę na wysokości"
 • W razie potrzeby pomoc inspektora BHP (telefoniczną lub e-mail)
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia "Szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami wykonującymi pracę na wysokości" oraz obowiązkowej metodyki - uprawnienia ważne przez 5 lat

Podstawa prawna
Zaświadczenie wydano na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późniejszymi zmianami).

SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI PRZY PRACY Z AZBESTEM

Szkolenie dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami przy pracach z azbestem. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie potencjalnego zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia na działanie pyłu azbestu, dopuszczalnych i faktycznych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych, postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Uczestnicy szkolenia otrzymują

 • Skrypt samokształceniowy z zakresu "Szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przy pracach z azbestem" i obowiązkowej metodyki (płyta CD)
 • Zestaw pytań kontrolnych do "Szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przy pracach z azbestem"
 • W razie potrzeby pomoc inspektora BHP (telefoniczną lub e-mail)
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia "Szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przy pracach z azbestem" oraz obowiązkowej metodyki - uprawnienia ważne przez 5 lat

Podstawa prawna
Szkolenie realizowane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.
Szkolenie to wymagane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 02 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

SZKOLENIE PROFILAKTYKA PRZECIWPOŻAROWA

Szkolenie pozwala na aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu przepisów przeciwpożarowych, postępowania na wypadek pożaru, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego i ewkuacji.

Uczestnicy szkolenia otrzymują

 • Skrypt samokształceniowy "Szkolenie profilaktyka przeciwożarowa
 • W razie potrzeby pomoc inspektora BHP (telefoniczną lub e-mail)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia "Profilaktyka przeciwpożarowa"

Podstawa prawna
Pracodawca zobowiązany jest wyznaczyć pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej (Kodeks pracy Art.2091 Paragraf 2 i 3)